MINAKEKKE Band are
Daiki Nakahata (Dr.) / Kohei Morita (B.) / Tatsuki Hashimoto (G.) / Aya Naito (Fg.)